Documents exposició pública

Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 del Pla d'Ordenació Urbanística del Molar

 

El Ple de l’Ajuntament del Molar, en sessió de data 8 de març de 2021, ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del Molar juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic per a l'actualització de la normativa en sòl no urbanitzable a les zones de les claus 21, 22 i 23.

 

De conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i amb l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, se sotmet a consultes de les administracions públiques afectades i del públic interessat, així com a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des de la publicació de l'edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.